Demonstrace proti likvidaci živé kultury proběhne - 14. února bude kulminovat situace posledních týdnů

Ve čtvrtek 14. února v 16 hodin se sejdou stovky lidí z celé České republiky před Ministerstvem kultury ČR na Maltézském náměstí v Praze, aby demonstrovaly proti nezodpovědnému vedení resortu a nedávným likvidačním škrtům, které měly zasáhnout oblast grantů na tzv. živou kulturu. Situace mezi uměleckou obcí eskaluje od doby, kdy vyšlo najevo, že už tak nízká částka vyčleněná v uplynulých letech na granty pro živé umění měla klesnout v letošním roce 2013 o dalších cca 100 milionů. Tento zásah lze označit za totální likvidaci celé živé kultury. Hlavními viníky této kritické situace jsou podle zástupců pořádající iniciativy Zachraňte kulturu 2013 ministryně Alena Hanáková a především pak její ekonomický náměstek Martin Sankot, oba z TOP09.
Ministerstvo má vyšší rozpočet než loni, přesto někdo neodpovědně rozpočet sestavil tak, že dojde k likvidaci důležitých mezinárodně uznávaných projektů, festivalů, časopisů a k nenávratným škodám ve všech uměleckých oborech,“ uvádí zástupce iniciativy Adam Borzič. Zástupci iniciativy vzniklou situaci vnímají jako zásadní manažerské i politické pochybení a jako projev nekompetentnosti současného vedení ministerstva.

Projekty tzv. živé kultury zahrnují nezávislá divadelní a taneční představení, výstavy výtvarného umění, koncerty a festivaly, vydávání kulturních časopisů, autorská čtení, literární festivaly a mnohé další aktivity. Peníze na tyto projekty jsou rozdělovány v otevřených grantových soutěžích pomocí odborných grémií. MKČR vysvětluje svůj postoj komplikovaným rozpočtem: "Ministerstvo kultury je ve velmi obtížné situaci, protože jeho rozpočet je totiž oproti loňskému roku NAOPAK NIŽŠÍ. Činí sice celkem 8,89 mld.Kč, jeho významnou část (zhruba 1,65 mld.Kč) ovšem představují výdaje na kofinancování projektů ze zdrojů EU, které je nutno z celkové částky odečíst. Ministerstvo kultury tak hospodaří s REÁLNÝM rozpočtem ve výši 7,240 mld.Kč, loni to bylo 7,390 mld.Kč. Letos má tedy ministerstvo kultury v rozpočtu o 150 MILIONŮ KORUN MÉNĚ, což se projevilo právě poklesem objemu finančních prostředků, určených na grantové programy. Ministerstvo má totiž ze zákona povinnost financovat především 29 příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem (Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní knihovna, Národní muzeum, Moravská galerie, Moravské zemské muzeum atd.), což představuje většinovou část rozpočtu ministerstva. Příspěvkové organizace pečují o majetek České republiky v řádu 100 mld.Kč, který slouží potřebám celé veřejnosti. Až zbylá část rozpočtu je určena na grantové programy, protože představují tzv. nenárokovou položku. Proto bylo ministerstvo kultury nuceno krátit finanční prostředky právě v této oblasti." Prostest je však zaměřen nejen na konkrétní částky či rozpočet, ale proti samotné koncepci kulturní politiky v ČR.

Ministerstvo kultury ve snaze odvrátit protest umělců vyvěsilo minulý týden na svých webových stránkách informaci, že k navýšení prostředků na granty dojde, zatím jde o částu 40 milionů korun, přislíbilo ještě 20 milionů a nespecifikovanou částka později v březnu. 13. února bylo vydáno nové tiskové prohlášení informující o tom, že ministryně kultury rozhodla vyčlenit další prostředky. "Celkově by se tak měl objem peněz na podporu tohoto segmentu kultury dostat na úroveň rozpočtu, který byl pro tuto kapitolu schválen v loňském roce. Už na konci loňského roku na setkání s divadelníky v Liberci ministryně kultury Alena Hanáková avizovala, že živé umění je pro resort prioritou a že veškeré vygenerované úspory budou přesunuty na živou kultury. Po jednání s řediteli některých divadel a předsedy některých grantových komisí na konci ledna bylo konstatováno, že situace vyžaduje velmi rychlou reakci. Ministerstvo proto slíbilo, že se pokusí najít řešení do 14 dnů - a svůj slib splnilo. K alokaci dalších peněz na podporu živého umění dojde na základě úsporných opatření, která postihnou řadu složek ministerstva, včetně provozu samotného úřadu." Faktem ale zůstává, že ministerstvo se začalo snažit o smír až po tom, co se proti němu začala kulturní veřejnost sjednocovat a bylo zřejmé, že se uskuteční i avizovaná stávka.

Demonstrace podle organizátorů proběhne za každých okolností. „Chceme upozornit na dlouhá léta opomíjenou oblast živého umění a jeho permanentní podfinancování od roku 2008. Proto má demonstrace smysl,“ dodává zástupce iniciativy Adam Borzič. Právě částka srovnatelná s finanční podporou živé kultury v roce 2008 je pro členy iniciativy sumou, na niž požadují letošní granty navýšit.
Iniciativa Zachraňte kulturu 2013 zároveň otevřeně vyjadřuje podporu ostatním odvětvím, na nichž se v posledních letech neblaze podepisují nekompetentní škrty současné vlády – ve školství, vědě, zdravotnictví a v sociální politice. Účast na demonstraci už přislíbilo mnoho zástupců kulturních organizací ze všech regionů České republiky. Petici Zachraňte kulturu 2013 podepsalo během týdne více než čtyři tisíce lidí a organizátoři už dostávají podpůrné reakce od sítí a organizací ze zahraničí.

Do diskuse se zapojil také Institut umění - Divadelní ústav, který zveřejnil informace o vlastním rozpočtu a svou interpretaci stávající situace MKČR:
Rozpočet Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), příspěvkové organizace Ministerstva kultury, je v letošním roce opět zkrácen. Vzhledem k tomu, že IDU velmi úzce spolupracuje se zástupci nezávislého sektoru v oblasti umění, považujeme za nutné za současné složité situace na tuto skutečnost upozornit a  doplnit tak tiskovou zprávu Ministerstva kultury (MK) ze dne 12.2.2013. Ve zprávě je totiž zdůvodněno krácení části rozpočtu MK, která je určena na grantové programy, zákonnou povinností ministerstva financovat především 29 příspěvkových organizací. Krácení však probíhá také v rámci  rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací, což ze zprávy nevyplývá. Již v  roce 2011 byl celkový rozpočet IDU zkrácen o 12,5%, tj. o částku 2,600.000,- Kč. Původní rozpočet byl z 20,386.000,- Kč zkrácen na 17,784.000,- Kč. Jednalo se především o krácení prostředků na platy a zákonné odvody z mezd. V roce 2012 byl sice rozpočet navýšen na částku 18,941.000,- Kč, nicméně navýšení bylo určeno pouze na pokrytí provozu Portálu české literatury, jehož provoz byl stanoven jako nový úkol pro IDU. Navýšení bylo dále striktně určeno na udržitelnost projektu financovaného z EHP/Norsko. K této udržitelnosti IDU smluvně zavázalo MK. V letošním roce byl rozpočet IDU zkrácen znovu. Přidělená částka ve výši 18,941.000,- Kč zahrnuje prostředky na mzdy a zákonné odvody z mezd v celkové výši 17,319.000,- Kč. Na provoz a veškerou činnost organizace tak původně zbývalo 1,622.000,- Kč, ovšem právě tato částka na provoz byla pokrácena celkem o 641.000,- Kč. Jedná se o krácení ve výši téměř 40% provozních prostředků, což bude mít vliv na všechna oddělení instituce, neboť krácení dosahuje v důsledku ještě vyššího procenta v souvislosti s růstem DPH a cen dalších komodit. IDU může získat od MK i účelové finanční prostředky na konkrétní kulturní aktivity – např. Program výměnných mezinárodních rezidenčních pobytů pro umělce, Rezidenční pobyty v Centru Egona Schieleho, Pražské Quadriennale, projekty propagace českého umění v zahraničí či některé výzkumné projekty. Nicméně tato částka se každoročně liší a v současné situaci se předpokládá, že i tyto aktivity budou značně utlumeny. Instituce je velmi úspěšná i při získávání dalších grantů, ale vzhledem ke statutu státní příspěvkové organizace, která je vyloučena z řady tuzemských grantových řízení, pocházejí tyto prostředky především ze zahraničí. V současné době participujeme v několika evropských projektech (Program Culture, Mezinárodní visegrádský fond financovaný vládami ČR, Polska, Slovenska a Maďarska) a jsme zapojeni do řady dalších projektů, jejichž realizace bude zahájena v budoucnu. Díky intenzivní mezinárodní spolupráci celé instituce financujeme naše aktivity i z mimoevropských prostředků např. z grantové podpory Asia-Europe Foundation nebo s přispěním subjektů z USA sponzorovaných ze soukromých zdrojů. IDU se snaží vytvářet zázemí pro celou oblast umění, a proto považujeme za důležité na výše uvedené skutečnosti vzhledem k celkové situaci rovněž upozornit. Detailnější informace o hospodaření IDU najdete ve Výročních zprávách IDU, které jsou dostupné na www.idu.cz v sekci Tiskový servis. Zdroj: artalk.cz, IDU, MKČR

Témata článku