Institut umění – Divadelní ústav vydal dvě nové publikace

Institut umění – Divadelní ústav vydal dvě nové publikace

Institut umění – Divadelní ústav vydal dvě nové publikace

Publikace Podpora internacionalizace a exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR přináší analýzu stavu a potřeb v oblasti vývozu české kultury a kreativity. Studie se dotýká všech odvětví, shrnuje stávající české strategie, programy, aktéry a finanční nástroje. Důležitou součástí je kapitola Návrh tezí podpory exportu KKP v ČR. Druhá publikace nese název Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity. Jde o odvětvovou studii, která se zaměřila na téma tance jako podnikatelské činnosti. Tento výstup zmapoval situaci a terén tanečních studií a dalších subjektů nabízející taneční kurzy pro veřejnost. Obě publikace jsou součástí výstupů projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR, kterému se Institut umění věnoval v letech 2011-2015.
Podpora internacionalizace a exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR
 nahlíží na celou problematiku komplexně. Autorka Pavla Petrová v úvodu vychází z dokumentů národních strategií a přístupů k exportu, v kterých se jasně objevuje potřeba stavět na potenciálu služeb s vysokou přidanou hodnotou. Do tohoto segmentu služeb spadají i výstupy kulturních a kreativních průmyslů (KKP), které však pro zajištění konkurenceschopnosti na zahraničních trzích potřebují vlastní státní strategickou podporu. KKP jsou stále více považovány za klíčové, rychle rostoucí odvětví, které významně přispívají k ekonomickému a společenskému růstu a zaměstnanosti. Jako prioritní oblasti jsou nahlíženy i v rámci politiky vnějších vztahů Evropské unie. Autorka zahrnula do obsahu také analýzu zahraničních postupů a praxí, kterými je možné se inspirovat (Finsko, Švédsko, Španělsko a Rakousko).
Česká ekonomika patří mezi nejotevřenější na světě, s dominantní orientací na export. Situace pro oblast KKP však není formálně na státní úrovni řešena. Přímo v resortu kultury existuje cíleně v tuto chvíli podpora účasti na veletrzích, přehlídkách a festivalech, a to především prostřednictvím Institutu umění – Divadelního ústavu (oblast performing arts), dále knižního trhu prostřednictvím Ministerstva kultury resp. Moravské zemské knihovny (MZK) v Brně a podpora filmového trhu prostřednictvím Státního fondu kinematografie. Ostatní oblasti KKP nejsou až na výjimky pokryty. Návrh tezí je východiskem pro přípravu navazujících strategických dokumentů. Analýza nicméně dospěla i ke konkrétním zjištěním vztahujícím se ke stanovení strategicky prioritních oblastí.

Studie ke stažení zde: http://www.idu.cz/media/document/export-kkp-v-cr_2016.pdf.

Publikace Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity přináší výsledky několika fází výzkumu, který probíhal od podzimu 2013 do podzimu 2015. Stěžejní obsah tvoří podrobná kvantitativní část, která zpracovává údaje z nově vytvořené databáze tanečních subjektů čítajících 641 jednotek. Další údaje poskytly samy taneční subjekty vyplněním dotazníku.
Online publikace obsahuje informace o počtu subjektů nabízejících taneční kurzy, jejich právní formě, délce existence a jejich rozložení v rámci ČR. Badatelé se zaměřili také na nabídku tanečních kurzů, lektorskou základnu a klientelu. Cílem bylo také zmapování finančních aspektů, které s podnikatelskou činností v oblasti tance souvisí. Klíčové údaje byly dopočítány na celou republiku. Kromě výše uvedeného se kvalitativní část zaměřila také na potřeby a problémy z oboru tanečního průmyslu. Ve výčtu komplikací v jejich podnikání zazněla nestabilní ekonomická situace, vysoký počet tanečních subjektů v Praze, malá taneční klientela, slabá finanční podpora tohoto podnikatelského segmentu ze strany státu, rivalita a nesoudržnost obce a mnohé další. Z rozhovorů s některými respondenty vyvstala idea založit taneční asociaci, která by plnila dva úkoly. Jednak zajišťovala a poskytovala jednotné vzdělávání tanečních lektorů, jednak by taková organizace mohla fungovat na způsob odborů a jako rovnocenný partner při komunikaci se státními úřady.

Studie ke stažení zde: http://www.idu.cz/media/document/tanecnistudia-mapovani.pdf.

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku