Kauza Národní divadlo

Národní divadlo a kulturní obec žijí v posledních dnech kauzou odvolání ředitele ND Ondřeje Černého z funkce. Ministryně kultury Alena Hanáková odvolala ředitele Národního divadla Ondřeje Černého v pátek 7. září, na hodinu a bez uspokojivého vysvětlení, kterého se veřejnost nedočkala ani během dalších čtyř dnů. Řízením ND byl pověřen náměstek ministerstva kultury Martina Sankota, který má Národní divadlo řídit do doby jmenování nového ředitele. Proti postupu ministerstva se ohradilo nejen širší vedení ND a jeho souborů, ale také řada osobností české kultury. O kauze zevrubně informují celostátní médina, některé ze zveřejněných dokumentů si můžete přečíst níže: Petice Národ sobě:


Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi V Praze dne 9. září 2012 Vážený pane předsedo vlády, dne 7. září 2012 byl náhle odvolán ředitel Národního divadla Ondřej Černý, a to bez udání jakýchkoli konkrétních a relevantních důvodů. Na jeho místo byl dosazen ekonomický náměstek MKČR pan Martin Sankot. Osoba, která dle svých slov divadlo navštívila párkrát v životě a vůbec mu nerozumí. V této situaci jsme nuceni označit celou věc za precedens vztahu ministerstva kultury nejen k Národnímu divadlu, ale ke správě celého kulturního bohatství této země. Jedná se o projev absolutní nekompetence, arogance a mocenských manýr, které se – ač z lidského i celospolečenského pohledu nemají obdoby – stávají normou. Celá tato kauza je pouze vrcholem ledovce. To, co je pod hladinou, nemá s potřebami a zájmy kultury vůbec nic společného. Události posledních dnů v Národním divadle jsou jen jedním z kamínků v mozaice současné morální krize společnosti a především její politické reprezentace. Je nejvyšší čas se proti těmto zhoubným praktikám postavit. Současný boj o Národní divadlo, které je jedním z klíčových symbolů národní identity, se stává bojem nejen za zachování kulturních hodnot, ale i bojem za respektování základních pravidel slušnosti, morálky a demokracie. Vážený pane premiére, je naprosto nezbytné okamžitě začít jednat o zásadním přehodnocení vztahu státu ke kultuře. Zároveň Vás důrazně žádáme o okamžité odvolání paní Aleny Hanákové z funkce ministryně kultury, jelikož opakovaně prokázala svou naprostou nezpůsobilost vést tento resort. Pevně věříme, že si uvědomujete vážnost situace a budete k ní přistupovat s náležitou odpovědností. Doc. Judr. Jiří Srstka, ředitel DILIA, o.s.
Mgr. Doubravka Svobodová, ředitelka Divadla Na Zábradlí
Marta Smolíková, ředitelka centra ProCulture
Antonín Střížek, akademický malíř
Ondřej Hrab, ředitel divadla Archa
Karel Holas, skladatel, zpěvák, houslista Čechomor
Mgr. Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla www.narodsobe.eu ------------------------------- Činohra Národního divadla protestuje proti krokům Ministerstva kultury ČR. Na setkání zástupců MKČR a Národního divadla v úterý 11. 9. 2012 byl předán otevřený dopis v tomto znění: V Praze dne 10. 9. 2012  Otevřený dopis souboru Činohry Národního divadla Ministerstvu kultury ČR  Soubor Činohry Národního divadla tímto vyjadřuje plnou podporu petici Národ sobě.
Jsme hluboce pobouřeni způsobem, kterým došlo k odvolání ředitele Národního divadla Ondřeje Černého.  Ministerstvo kultury nebylo schopno nijak zdůvodnit tento autoritářský a šokující krok. Zdá se, že pro ministerstvo kultury se stává takový způsob myšlení a jednání normou, protože obdobným způsobem byl odvolán předešlý ředitel Národního divadla Daniel Dvořák. Takové jednání pokládáme za hluboce nekulturní, necivilizované a odporující zásadám fungování demokratického státu. Následné televizní vystoupení ministryně kultury Aleny Hanákové vzbudilo všeobecnou pozornost její nekonečnou nekompetentností vyvolávající úžas, znechucení, ale také smích.
Přestože je všeobecně známo, že Ondřeji Černému mělo skončit funkční období na jaře roku 2013, Ministerstvo kultury až do dnešního dne nevyhlásilo výběrové řízení na nového ředitele. Touto skutečností jsme velmi znepokojeni. Národní divadlo je bezesporu významná instituce a výběr jejího vrcholného manažera by měl probíhat transparentně a pod veřejnou kontrolou. I když nechceme stupňovat napětí, které je způsobeno nekoncepčními a neprůhlednými kroky samotného ministerstva kultury, pokládáme za nutné formulovat tyto požadavky: 1. Jasné a srozumitelné vysvětlení důvodů odvolání Ondřeje Černého. 2. Zveřejnění jmen členů odborné výběrové komise. Požadujeme, aby jejími členy byli i zástupci uměleckých souborů Národního divadla. 3. Protože jde o výběrové řízení uzavřené, kde ministerstvo kultury samo a bez jakékoliv veřejné kontroly volí své kandidáty, žádáme také, aby byla neprodleně zveřejněna jména kandidátů na ředitele Národního divadla. 4. Žádáme, aby ministerstvo kultury zřetelně formulovalo požadavky na organizační a ekonomickou strukturu Národního divadla. Oznamujeme, že soubor Činohry Národního divadla je ve stávkové pohotovosti. Umělecký soubor Činohry Národního divadla -------------------------- Otevřený dopis Prof. PhDr. Václava Cejpka, předsedy Rady Národního divadla ministryni

Vážená paní ministryně,
odvolání Ondřeje Černého, ředitele Národního divadla, považuji za naprosto bezprecedentní skutek, a to především proto, že odvolání jste realizovala bez řádného a srozumitelného zdůvodnění a s až neuvěřitelnou „okamžitostí“. Vaše neochota i neschopnost zdůvodnit toto odvolání zakládá podezření, že jde o akci vyvolanou nějakým tlakem a svědčí zároveň o Vaší nekompetentnosti.
Jako předseda Rady Národního divadla protestuji proti tomu, jakým způsobem zacházíte s ředitelem první české scény a v přímé návaznosti i s institucí samotnou. Vystavujete ji tím nebezpečí destabilizace a vnitřního chaosu, který neprospívá nikde a nikomu a už vůbec ne umělecké instituci. Tento proces vytváření kulturní politiky je navíc bohužel třeba přiřadit k procesům, které devastují naši společnost, ničí zárodky pokusů vytvořit zde alespoň základy kultivovaného a demokratického prostředí a které vedou občany této země namnoze ke znechucení a rezignaci na věci veřejné. Neprůhlednost politických rozhodnutí, nekoncepčnost v řízení, neochota otevřeně komunikovat a věcně zdůvodňovat, neschopnost a neochota nést odpovědnost – to jsou základní charakteristiky pomýleného bloudění naší současné politiky. Právě tento způsob konání jste předvedla v této kauze; mělo by být přitom naprosto jasné, že takto se nesmí jednat ani ve vztazích mezi dvěma lidmi, neřku-li na vrcholné politické úrovni, za niž lze činnost ministra jistě považovat.
Prosím, abyste učinila kroky, které uvedou záležitosti na pravou míru respektující základy seriózního, věcného a korektního jednání. Pokud toho nejste z jakýchkoli důvodů schopna, vyzývám Vás k rezignaci na funkci ministryně ČR.

S pozdravem
prof. PhDr. Václav Cejpek
předseda Rady Národního divadla

V Brně dne 10. září 2012 -------------------------- Prohlášení vedení Národního divadla po úterní schůzce s ministryní kultury

Na dnešní schůzce vedení Národního divadla s ministryní kultury nám nebyly sděleny žádné důvody, které vedly k odvolání ředitele Černého. Byli jsme odkázáni na tiskovou konferenci ministerstva kultury, kde budou tyto důvody údajně sděleny.
Trvá me na všem, co vedení Národního divadla v posledních dnech písemně deklarovalo.
Činohra Národního divadla předala zástupcům ministerstva otevřený dopis, ve kterém oznámila, že vstoupila do stávkové pohotovosti.
Je zřejmé, že ekonomický náměstek ministerstva kultury pan Martin Sankot není kompetentní k řízení ND a navíc výkonem této funkce dochází ke střetu zájmů. Trváme na tom, aby byl dočasným vedením Národního divadla pověřen někdo ze současného vedení.
Trváme na tom, aby zástupci Národního divadla byli přizváni k procesu výběru nového ředitele Národního divadla. A zároveň trváme na tom, aby byl tento výběr transparentní a za spoluúčasti odborné veřejnosti a odpovídal běžným standardům ve významných evropských divadelních domech.

Vedení Národního divadla -------------------------------

Témata článku