Petice za vzdělání tanečních pedagogů

Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy vypracovala petici, která upozorňuje na problémy, které vyvstávají v oblasti taneční pedagogiky v základních školách, ZUŠ a dalších zařízeních v souvislosti se zněním Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a následných změnách. Ten neuznává doplňkové kurzy taneční pedagogiky ani studium DVPP jako dostačující pedagogické vzdělání pro pedagogy taneční výchovy. APTaPV vypracoval podrobný otevřený dopis adresovaný ministru školství ČR s datem 10. 6. 2014. Stěžejní požadavky jsou formulovány v petici, kterou naleznete na tomto odkazu: http://e-petice.cz/petitions/vzdelani-tanecnich-pedagogu.html?country=cz, otevřený dopis pak zveřejňujeme níže v plném znění: Otevřený dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
Praha 1
118 12 Vážený pane ministře, jako členové Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy, která zahrnuje tvořivou taneční výchovu, scénický tanec, umělecký tanec a pohybové divadlo a je dobrovolným a nezávislým sdružením tanečních pedagogů České republiky, se na Vás obracíme s naléhavou zprávou, která se týká uměleckého vzdělávání. Z našeho pohledu tanečních pedagogů se v českém školském systému  v posledních letech událo mnoho změn, které, jak se zdá, mohou uškodit úrovni vzdělání, vzdělávání a vzdělanosti v našem státě. České školství má obecně mnoho problémů, které je třeba neodkladně řešit a tak otázka uměleckého vzdělávání zůstává zcela na okraji, pokud se jí vůbec někdo zabývá. Pedagog tance je tak v současnosti ve velmi obtížném postavení vůči složité legislativní i společenské situaci.  Přitom je taneční výchova u nás historicky významným oborem, jehož výsledky jsou předmětem obdivu všech evropských států. Taneční výchova v moderním pojetí vznikla na počátku 20. století jako součást reformních snah nejen umělců ale i pedagogů. Zakladateli byli tři osobnosti – Američanka, tanečnice a choreografka Isadora Duncan, hudební pedagog a skladatel Švýcar Émile  Jacques Dalcroze a Maďar Rudolf von Laban. V českých zemích se to okamžitě promítlo v práci Elišky Bláhové, Jarmily Jeřábkové, Jarmily Kreschlové a dalších. Pro nový směr tanečního umění se ujaly názvy novodobý a výrazový tanec. V druhé polovině třicátých let byl založen Svaz Tanec-Rytmika-Gymnastika, který sdružoval všechny taneční školy a umělce nových směrů bez rozdílu. Ke zkvalitnění pedagogické práce prosadil svaz státní kvalifikační zkoušky, které byly zrušeny v roce 1958 spolu se soukromými tanečními školami. Konec 60. let byl obdobím, kdy se postupně rozšiřovala taneční výchova v síti státních škol a současně se zvyšovala i odborná kvalifikace pedagogů taneční výchovy. S rozvojem taneční výchovy u nás vždy organicky souvisela otázka vzdělání a vzdělávání tanečního pedagoga. V počátcích se pedagogové vzdělávali na zahraničních i domácích tanečních školách. Po roce 1945 na nově vzniklé hudební akademii – AMU Praha, katedře tance, v oboru taneční pedagogika. Zaměření tohoto studia ovšem nebylo koncipováno pro pedagogy taneční výchovy dětí, ale pro pedagogy tanečních konzervatoří a divadel. Tak je tomu dodnes.
Po celé následující období existence taneční výchovy u nás byla většina pedagogů odkázána na neformální studium v oboru. Od roku 1961 se zřízením Lidových škol umění otevřel  z pověření MŠMT  na AMU, hudební fakultě, pětisemestrální doplňkový kurz taneční pedagogiky pro učitele tanečního oboru Lidových škol umění, který byl realizován až do roku 1992, kdy byl zrušen. Dočasně pak byl otevřen na nově vzniklé konzervatoři Duncan centre v Praze jeden kurz v letech 1993-1995. Po roce 2003 - 2005 bylo otevřeno ve spolupráci konzervatoře Duncan centre Praha a UK Praha, pedagogické fakulty, studium DVPP – obor Učitelství uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři pro ZUŠ a konzervatoře.                                                                                                                           Toto studium bylo od počátku koncipováno jako rovnocenné úplnému odbornému vzdělání uměleckého směru v oboru tanec, které se vyžaduje k zastávání funkce učitele nejdříve na LŠU později na ZUŠ a středních uměleckých školách. Po zrušení tohoto studia v roce 2005 chybí v systému vzdělávání pedagogů taneční výchovy možnost  formálního vzdělávání v tomto oboru a situaci nezachrání ani možnost nově otevřeného kombinovaného studia na brněnské JAMU, která uspokojí jednou za tři roky10 uchazečů. Teprve po sedmiletém úsilí samotných pedagogů bylo v roce 2012 otevřeno  čtyřsemestrální vzdělávání v systému DVPP – Taneční a pohybová výchova (děti 4-12 let) na katedře tance pražské HAMU. V současné chvíli jsou podle Zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a následných změnách, všechny výše uvedené formy studia nedostačující, protože tato forma vzdělání je  kvalifikována jako vzdělání neformální. Pedagog taneční výchovy, který vystudoval třeba i několik těchto forem vzdělání je formálně de facto nekvalifikovaný. Výchovně vzdělávací obor – taneční výchova bez vysokoškolského studia je v současné době velkým problémem pro českou legislativu. Jde o systémový nedostatek, který se ale stává existenčním problémem pedagogů taneční výchovy a který by mělo MŠMT ČR urychleně řešit. Zákon o pedagogických pracovnících platí již od roku 2005 a za celé období se žádné formální  vysokoškolské vzdělání  pedagogů taneční výchovy nepřipravilo ani neotevřelo. Nejde jen o Základní umělecké školy. Taneční výchova je zavedena i jako předmět pro Základní školy opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010.  Do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzděláváni byla vložena  část 5.10.5 nový doplňující vzdělávací obor  - Taneční a pohybová výchova. V systému státních škol je požadované vzdělání v oboru vysokoškolské – magisterské, které v tuto chvíli  v dané specializaci není nikde otevřeno. Jako možné řešení problému se nám jeví následující opatření: 1/ Uznání neformálního vzdělání při doložení ukončeného vzdělání v některém z  programů DVPP v oboru taneční pedagogika ukončeného do 30. 12. 2014. Při věku nad 40 let a praxi nad 15 let. 2/ Zavedení oboru Taneční a pohybová výchova na některé z pedagogických fakult jako rovnoprávný obor pro učitele ZŠ a ZUŠ. A to ve formě denního i kombinovaného studia. Požadavek  výše uvedené odborné kvalifikace by se měl vztahovat na všechny pedagogy taneční výchovy a to bez rozdílu, zda se jedná o výkon jejich  pedagogické profese v zaměstnaneckém či jiném obdobném poměru, či jako osoby samostatně výdělečně činné. Tím se dostáváme k dalšímu okruhu otázek. V současné době jde o živnost volnou, nikoli vázanou. Živnostenský list na výuku taneční výchovy může získat i člověk bez jakéhokoli vzdělání. Proto Vás pane ministře žádáme o iniciaci změny i v Živnostenském zákoně. Taneční výchova v ZUŠ, ZŠ, DDM, CVČ a NNO  se v současné době podle našich kvalifikovaných odhadů týká cca 30 000 dětí a 300 pedagogů. Vynikající  výsledky tohoto oboru výchovy a vzdělávání dětí ve věku povinné školní docházky lze doložit např.: institucionálním výzkumem NIPOS-ARTAMA Praha v letech 2003-2007 „Vliv skupinových estetických aktivit na rozvoj osobnosti dítěte ve věku školní docházky“, formou prezentací na Celostátních přehlídkách dětských skupin scénického tance, Ústředních kol celostátní přehlídky TO ZUŠ. Odpovědnost za zachování této kvality a další rozvoj oboru nás opravňují k požadavkům, které k Vám, pane ministře, vznášíme. V Jablonci nad Nisou dne 10.6.2014                                                                                                                      Za Asociaci pedagogů taneční a pohybové výchovy                                                                                                                                              Ludmila Rellichová – prezidentka APTaPV                                                            Mgr. Ilja Kulichová -  členka rady APTaPV

Témata článku